Elisete - My message to the Palestinian people

הפנייה שלי לעם הפלסטיני בעזה

עם פלסטיני יקר שלא רצה במלחמה הזאת,
שוב יש לנו מלחמה, שוב יש לנו חורבן. אני מזמינה אתכם להעיף מבט בעצמכם מבפנים כחברה ולראות אם זו באמת הדרך שבה אתם רוצים שהילדים שלכם יחיו.
חמאס, לדעתי, וכנראה גם לדעתכם, לא טוב לעם שלכם. היכן שיש יותר מדי שנאה אין מקום לאהבה והבנה, ולכן התרחיש הסביר ביותר הוא שהמלחמה הזאת תיפסק ועוד אחת תתחיל בעוד כמה שנים אם החמאס ימשיך לייצג את העם שלכם.
אני באמת שואלת אתכם מעומק לבי: "כך אתם רוצים לחיות?" אני מצטערת אם אני נאיבית, אבל אני לא מאמינה שמישהו יכול לרצות שהמצב הנורא הזה ימשיך.
אני חושבת שהגיע הזמן שתהיו רציניים לגבי העתיד שלכם כאומה, הגיע זמן לאהבה יותר משנאה, הגיע הזמן שהילדים שלכם ילמדו לשחק יותר, לא ילמדו להילחם.
לא לקבל את ישראל כאומה היא מחשבה לא הגיונית וצריכה להפסק. הפתרון היחיד לכולנו הוא לסלוח (לסלוח לנו ואפילו יותר חשוב, לסלוח לעצמכם), גם אם לא ניתן לשכוח. חיוני לשבת כמו בני אדם נורמליים ולדבר. אנחנו לא חייבים להסכים בהתחלה, אבל לפחות צריך להתחיל לדבר עם הכוונה הטובה של מציאת פתרון ופתרון ימצא אם אנחנו רוצים את זה באמת. אני באה מברזיל וכשהייתי ילדה אימא שלי נהגה לומר "כשאחד לא רוצה, שניים לא נלחמים". היום זה מה שאני אומרת לכם. שנאה רק תביא יותר שנאה. הטילו ספק בכל דבר סביבכם, בדקו מה לא עובד בחברה שלכם במקום להאשים אחרים. יש לי אמונה בכם שתצליחו ושיום אחד נוכל להיות שכנים טובים. הכל מתחיל בכבוד הדדי. הגיע זמן שנעשה שינוי, ואהבה היא הדרך היחידה החוצה מהחור השחור הזה. אהבה היא הדבר היחיד שיכול להציל אותנו.
אני מאחלת לכם טוב, אני מאחלת לכם חוכמה וסובלנות, חמלה ואת הכוח כדי לבצע את השינויים שאתם צריכים לעשות בתוך החברה שלכם.

אליזט

אני מזמינה אתכם לשמוע את השיר שכתבתי כניסיון להציע פתרון למצב.

 

Dear Palestinian people who did not want this war,
Once again we have war, once again we have desolation. I invite you to take a look at yourself from the inside as a society and to see if that is the way you really want your children to live. Hamas, in my opinion, and probably also in yours, is not good for your people. Where there is too much hate there is no room for love and understanding, so the most probable scenario is that this war will stop and another one will start in a couple of years if Hamas will continue representing your people.
I really ask you from the bottom of my heart: "Is that the way you want to live?" I am sorry for being naïve but I can't believe anyone can want this terrible situation to continue.
I think it is about time you get serious about your future as a nation, it is about time to love more than hate, it is about time your children will play more, not learn to fight.
The thought of not accepting Israel as a nation is not a logic one and has to be avoided. The only solution for you all is to forgive (Forgive us and even more important, forgive yourself) even if it is not possible to forget. It's vital to sit down as normal human beings and talk. We do not have to agree at first but at least we have to start talking with the good intention of finding a solution and a solution will come if we want it deeply. I came from Brazil and when I was a child my mother used to say "when one does not want, two do not fight". Today that is what I say to you. Hate only will bring you more hate. Question everything around you, see what is not working in your society instead of blaming others. I have faith in you that you will succeed and that someday we will be able to be good neighbors. It all starts with mutual respect. It is about time we will make a change, and love is the only way out from this black hole. Love is the only thing that can save us.

I wish you well, I wish you wisdom and tolerance, compassion and the strength to make the changes you will have to do inside of your society

Elisete

I invite you to listen to my song for the situation we are living and my solution.

 

Caro palestino que não queria esta guerra,
Mais uma vez temos a guerra, mais uma vez temos desolação. Convido você a dar uma olhada em si mesmo a partir do seu interior, como sociedade, e para ver se essa é a maneira que você realmente quer que seus filhos vivam.
Hamas, na minha opinião, e provavelmente também na sua, não é bom para o seu povo. Onde há muito ódio, não há espaço para o amor e compreensão, e o cenário mais provável é que esta guerra vai acabar e outra começará em um par de anos, se o Hamas continuar representando o povo Palestino.
Eu realmente pergunto-lhe do fundo do meu coração: "É assim que você quer viver?" Sinto muito por ser ingênua, mas eu não posso acreditar que alguém possa querer que esta terrível situação.continue.
Eu acho que é hora de você levar a sério o seu futuro como nação, é tempo de amar mais do que odiar, é tempo de seus filhos brincarem mais, e não aprenderem a lutar.
O pensamento de não aceitar Israel como uma nação não é uma coisa lógica e tem que ser evitado. A única solução para todos é perdoar (Perdoe-nos e ainda mais importante, perdoem-se a si mesmos), mesmo se não é possível esquecer. É vital sentar-nos como seres humanos normais e conversar. Nós não temos que concordar no começo, mas pelo menos temos que começar a falar com a boa intenção de encontrar uma solução e uma solução virá se nós quisermos isto profundamente. Eu vim do Brasil e quando eu era criança, minha mãe costumava dizer: "quando um não quer, dois não brigam". Hoje isso é o que eu digo a você.
Ódio só vai lhe trazer mais ódio. Questione tudo ao seu redor, veja o que não está funcionando em sua sociedade, em vez de culpar os outros. Eu tenho fé em você que você terá sucesso e que um dia seremos capazes de ser bons vizinhos. Tudo começa com o respeito mútuo. E mais do que tempo de fazer esta mudança, e o amor é a única maneira de sair deste buraco negro. O amor é a única coisa que pode nos salvar.
Desejo-lhe felicidade, desejo-lhe sabedoria e tolerância, compaixão e força para fazer as mudanças que você terá que fazer dentro da sua sociedade.

Elisete

Minha canção que escrevi para a situação que estamos vivendo e a minha solução.

 

Caro popolo palestinese che non vogliono questa guerra,
Ancora una volta abbiamo la guerra, ancora una volta abbiamo desolazione. Vi invito a dare un'occhiata a voi stessi dall'interno come società e di vedere se questo è il modo in cui si vuole veramente che i vostri figli vivrete.
Hamas, a mio parere, e probabilmente anche nel vostro, non è buono per il vostro popolo. Dove c'è troppo odio non c'è spazio per l'amore e la comprensione, quindi lo scenario più probabile è che questa guerra si fermerà e un'altra iniziera in un paio di anni se Hamas continuerà a rappresentare il vostro popolo.
Io davvero vi chiedo dal profondo del mio cuore: "E 'questo il modo in cui si vuole vivere?" Mi dispiace di essere ingenua, ma non posso credere che nessuno possa volere che questa terribile situazione continui.
Penso che sia il momento di pensare sul serio circa il vostro futuro come nazione, è giunto il momento di amare più che odiare, è giunto il momento che i vostri bambini potranno giocare di più, e non imparare a combattere.
Il pensiero di non accettare Israele come nazione non è un uno pensiero logico e deve essere evitato. L'unica soluzione per tutti noi è quella di perdonare (perdonare noi e ancor più importante, perdonare a voi stessi) anche se non è possibile dimenticare. E 'fondamentale sedersi come normali esseri umani e parlare. Forse non saremo d'accordo in un primo momento, ma almeno dobbiamo iniziare a parlare con la buona intenzione di trovare una soluzione e la soluzione arriverà, se vogliamo profondamente. Sono venuta dal Brasile e quando ero bambina, mia madre diceva "quando uno non vuole, due non combattono". Oggi questo è ciò che vi dico. Odio solo vi porterà più odio. Mettetevi in discussione tutto intorno a voi, vedete ciò che non funziona nella vostra società, invece di incolpare gli altri. Ho fiducia in voi che avrete successo e che un giorno saremo in grado di essere buoni vicini. Tutto inizia con il rispetto reciproco. E l'ora di fare un cambiamento, e l'amore è l'unico modo per uscire da questo buco nero. L'amore è l'unica cosa che ci può salvare.
Io vi voglio bene, vi auguro la saggezza e la tolleranza, la compassione e la forza per fare le modifiche che si dovrà fare all'interno della vostra società.

Elisete

La mia canzone per la situazione che stiamo vivendo e la mia soluzione.